Information om forskning

EVAS-registret samlar in data för kvalitetsuppföljning på lokal och nationell nivå samt även för forskning men då endast efter godkännande från Regional etikprövningsnämnd och Styrgruppen.

Utlämnande av data för forskning sker endast på helt avidentifierat material så att inget går att härleda tillbaka till enskild patienter.