Validering av registerdata

EVAS-registret genomför en kontinuerlig validering av data både automatiskt och manuellt.

Automatisk validering

Vid inmatning av data sker en automatisk kontroll gällande förbestämda max- och minimumvärden. Formulären är villkorsstyrda vilket innebär att endast relevant information samlas in kring specifik behandlingsform. Detta har minimerat antalet ”missing value”.

Manuell validering

Den manuella valideringen av data sker kvartalsvis inför överföring mot Vården i Siffror (Registret inväntar anslutning mot Vården i Siffror).

Den manuella valideringen genomförs med logiskkontroll samt korskontroll av samband. Datum och tidsregistreringar kontrolleras mot rimlighet.

Bortfall kontrolleras och redovisas i årsrapporten.

Uppföljning av avvikelser

Varje deltagande centra erhåller information kring de avvikelser som identifierats vid valideringen som sker kvartalsvis och i samband med sammanställningen inför årsrapporten.